top of page
Diamond Abrasive Products.png

Sonsuz Elmas Tel Döngü Testere

 Diamond Multi Strands Segements Wire Saw

Elmas tel testere ile Elmas tel Döngü safir, özel seramik malzemeler, mermer: çelik yüzeye elmas kristalleri ayarlama ve ağırlıklı gibi kesme sert ve kırılgan malzemeler için kullanılan tek yönlü hareketini, yapım, esneklik kesme aracı biridir , lastik, kauçuk, taş, monokristalin silikon ve polikristalin silikon, vb. HANS'ın esnek CBN ve Elmas Telleri , yüksek gerilme mukavemetleri, güçlü tanecik bağları ve elmas halka telinin yüksek kalitesiyle sizi kazanacaktır. elmas tanesi. Elmas Döngü / Sonsuz Köpük Tel Testere, elmas kristallerin yüzeyine yerleştirilebilen en esnek kesme aletlerinden biridir. Elmas tel keserken 30-60 m / s hız ile tek yönden hareket edecektir. Kullanıcılara büyük avantajlar sağlayacaktır.
Şartname
1) Dış Çap 0.5-1.0mm Devam Ediyor Jant
2) Dış Çap 1.0-1.5mm, Jant veya Segment Jantına Devam Edebilir
3) Dış Çap 1.5-3.0mm, Segment Janttır Kesimde yüksek verimlilik, 30 ila 60 m / s arası hız, 0.3-3.0 mm arası çap, 800-50000 mm arası uzunluk ve mevcut pazardaki popüler makine için matematik Kesme Hem ıslak hem de kuru ortama sığar, Kesme yönleri müşterinin ihtiyacına göre değişebilir. Ayrıca kavisli yüzeyi kesmek için de uygulanabilir.
Elmas telin çalıştırılması ve değiştirilmesi gerçekten gelenekseldir, Elmas Döngü Tel Testere, elmas kristallerin yüzeyine yerleştirilebilen en esnek kesme aletlerinden biridir. Elmas tel keserken 30-60 m / s hız ile tek yönden hareket edecektir. Kullanıcılara büyük avantajlar sağlayacaktır. Lastik kesme makinesi ve lastik kesiti kesme makinesi, Lastik bölümü kesme makinesi, yapay kristal (safir, silikon), Özel Seramik, Değerli metal, grafit ve plastik, kırılgan malzeme gibi malzemelerin ve sert yüzeylerin kesilmesinde yaygın olarak kullanılır. Araştırma alanında da kullanılır: jeoloji, arkeoloji, mimari ve biyoloji vb. Ayrıca lastik bölümü kesme makinesi için elmas halkalı tel testereyi tedarik edin. Diğer elmas kesme aletleriyle karşılaştırıldığında, Döngü elmas teli esnek bir alettir:
1) Sadece düz çizgi kesimi için değil, aynı zamanda eğimli yüzey kesimi için de kullanılabilir;
2) Nesnenin yüzeyinin şekline tabi değil;
3) İşyeri basitçe gerektirir, ancak geniş alan kesimi yapılabilir;
4) Elmas tel testerenin kullanımı, kaynak kullanımını artırabilir ve çevre kirliliğini azaltabilir.
Yukarıdaki avantajlar nedeniyle, elmas tellerin pazar payları gittikçe büyüyor ve uygulama kapsamı giderek genişliyor.Müşterilerimizin çoğunun tanıklık edebileceği gibi, Hans Servis ve Destek bize çözümlerimizde avantaj sağlıyor. Acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarınız için yanınızda olacağız.İşinize Özel Profesyonel Hizmetler ve Danışmanlık.

Elmas tel testere

Elmas tel testere kesme makinası

Elmas kaplı kesme teli

Elmas kesme teli

Sonsuz döngü elmas tel testere

Hassas elmas tel testere

Elmas kesme tel halkası

Elmas tel testere kesme makinası

Elmas Tel Döngü

Performance

The performance of Diamond Wire Loops is characterized by several key factors that make them highly effective tools for cutting hard and brittle materials,Wide Range of Diameters and Grits: Diamond Wire Loops come in various diameters and grit sizes, allowing users to select the most suitable tool for their specific cutting requirements.:

  • Stone and Marble Cutting: Diamond wire loops are extensively used in the stone and marble industry to cut and shape natural and engineered stone materials like granite, marble, and limestone. They are used for producing slabs, tiles, countertops, sculptures, and architectural elements.

  • Semiconductor Wafer Slicing: In the semiconductor manufacturing industry, Diamond wire loops are employed to slice silicon wafers into thin, precise sections. This is a critical step in the production of semiconductor devices such as integrated circuits and microchips.

  • Solar Cell Manufacturing: Diamond wire loops are used in the solar cell industry to cut silicon ingots into thin wafers that are further processed into solar cells. These loops help maximize the yield of high-quality solar cells.

  • Metal Cutting: While Diamond wire loops are primarily associated with cutting hard and brittle materials, they can also be used in specialized applications for cutting certain hard metals, alloys, and composites.

  • Construction and Demolition: Diamond wire loops can be employed in the construction industry for cutting and dismantling reinforced concrete structures, making controlled cuts in bridges, buildings, and other infrastructure projects.

  • Aerospace: In aerospace engineering, Diamond wire loops may be used for precise cutting of aerospace materials, including composites, titanium alloys, and advanced structural materials.

  • Renewable Energy: Diamond wire loops are utilized in the production of wind turbine blades and other components, as well as in the recycling of materials used in renewable energy technologies.

  • Scientific Research: In scientific laboratories and research facilities, Diamond wire loops may be used for sample preparation, material sectioning, and cutting experiments involving various materials.

  • Jewelry Making: On a smaller scale, Diamond wire loops can be used by jewelers to cut and shape gemstones and hard metals for jewelry production.

  • Automotive and Aerospace Prototyping: Diamond wire loops are used in the rapid prototyping of parts and components in the automotive and aerospace industries, where precision and quality are critical.

Feature

Diamond Wire Loops, also known as Diamond Cutting Wire Loops, are specialized cutting tools that offer several distinctive features, making them valuable in various industrial applications:

 1. Diamond-Coated Wire: The wire in Diamond Wire Loops is coated with industrial-grade diamond particles. Diamond is one of the hardest substances on Earth, providing exceptional cutting capabilities and wear resistance.

 2. High Precision Cutting: Diamond Wire Loops are known for their precision cutting abilities. They can cut through hard and brittle materials with accuracy, resulting in clean and smooth edges, making them ideal for applications requiring tight tolerances.

 3. Minimized Material Loss: These cutting tools are designed to minimize material wastage. The narrow kerf width of the wire loop ensures that very little material is removed during cutting, making them efficient and cost-effective.

 4. Versatility: Diamond Wire Loops are versatile and can be used for a wide range of materials, including sapphire, ceramics, stone, rubber, glass, monocrystalline and polycrystalline silicon, and more.

 5. Low Heat Generation: Due to their efficient cutting mechanism, Diamond Wire Loops generate minimal heat during the cutting process. This feature helps prevent material damage or distortion due to excessive heat.

 6. Longevity: Diamond-coated wires have a longer lifespan compared to traditional abrasive cutting tools, which can wear out quickly. This durability results in cost savings over time.

 7. Clean and Burr-Free Cuts: Diamond Wire Loops produce clean and burr-free cuts, reducing the need for additional finishing processes and ensuring high-quality end products.

 8. Suitable for Complex Shapes: They are ideal for cutting complex shapes and profiles in hard materials, allowing for intricate designs and precise detailing.

 9. Minimal Vibration: Diamond Wire Loops typically generate less vibration during cutting compared to other cutting methods, contributing to enhanced cutting accuracy and reduced operator fatigue.

 10. Environmental Friendliness: Their efficiency and reduced material wastage contribute to environmental sustainability, as they help minimize material consumption and waste generation.

 11. Various Diameters and Grits: Diamond Wire Loops come in different diameters and grit sizes, allowing users to select the most suitable tool for their specific cutting needs.

 12. Broad Industry Applications: They find applications in industries such as stone processing, semiconductor manufacturing, automotive, aerospace, renewable energy, and art and sculpture due to their versatility and precision.

Application

The Diamond Wire Loop, often referred to as a Diamond Cutting Wire Loop, finds application in various industries and materials due to its exceptional cutting capabilities:

 1. Stone and Marble Cutting: Diamond Wire Loops are widely used in the stone and marble industry for cutting blocks, slabs, and intricate shapes. They offer precise cutting with minimal material loss.

 2. Sapphire Cutting: Sapphire is a hard and brittle material used in various industries, including electronics and optics. Diamond Wire Loops are employed for cutting sapphire wafers and components with high precision.

 3. Ceramic Material Cutting: Specialized ceramic materials, often used in the aerospace and electronics sectors, can be challenging to cut. Diamond Wire Loops provide an effective solution for precise cutting without damaging the material.

 4. Rubber and Tire Manufacturing: In the tire industry, Diamond Wire Loops are used to cut rubber compounds and tire profiles, ensuring precise shapes and sizes.

 5. Semiconductor and Solar Cell Production: Monocrystalline and polycrystalline silicon wafers are essential in semiconductor and solar cell manufacturing. Diamond Wire Loops are employed for dicing and cutting these materials with high precision.

 6. Glass Cutting: While primarily designed for harder materials, Diamond Wire Loops can also be used for cutting glass, especially when precision and clean edges are required.

 7. Composite Materials: In aerospace and automotive industries, where composite materials are prevalent, Diamond Wire Loops are used for cutting and shaping components made of composites.

 8. Renewable Energy: In the renewable energy sector, Diamond Wire Loops play a role in cutting materials used in wind turbine blades, ensuring precise shapes and dimensions.

 9. Art and Sculpture: Artists and sculptors use Diamond Wire Loops for carving and shaping hard and brittle materials like stone and marble, allowing for intricate designs.

 10. Construction: In construction projects, these cutting tools are employed for shaping and cutting concrete, stone, and marble for architectural and decorative purposes.

 11. Research and Development: Diamond Wire Loops are used in research and development laboratories for cutting and sectioning various materials for analysis and testing.

Diamension

Length Options:

 1. 840 mm  ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm.

 2. Diameter of Wire Saw:

 • The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs.

Grit Size Options:

 1. 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325

Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics.

With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application.

Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Yorumlar

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.

FAQ

Q: What are the advantages of a flap wheel?

Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches.

Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel?

Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges.

Q: What is the best flap disc for grinding welds?

Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice.

Q: What is a flap disc grinding wheel used for?

A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings.

Q: What is the best grit for flap discs?

Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending.

Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal?

For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal.

Q: What is the best flap wheel for stainless steel?

Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel.

Q: Can you put a flap disc on a bench grinder?

Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

bottom of page